rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Faror för isyta och gymnastiksal

Val 2010Skapad av Per Ericsson ons, september 01, 2010 09:08:40

På bloggen "Tankar från Skönevik av Sköne Per I Viken" berättar Sune Håkansson om första dagens budgetberedning inför 2011. Nya faror har dykt upp vad gäller gymnastiksalen i Hallabro och konstfrusen isbana.

Läs vidare på www.metrobloggen.se/skonevik

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post13

Ett lågvattenmärke

Val 2010Skapad av Per Ericsson mån, augusti 16, 2010 10:52:51

Jag har varit politiskt aktiv i 50 år. Under dessa decennier har jag aldrig varit utsatt för denna typ av buskpropaganda.

På åtminstone tre ställen, i Johannishus, Kallinge och Ronneby, har det under de senaste dagarna funnits affischer med budskapet:

RONNEBY PARTIET

RÖSTA PÅ OSS

SUNE HÅKANSSON

VILL STÄNGA ALL

FÖRENINGSVERKSAMHET

Det är naturligtvis så att det inte är Ronnebypartiet, som står bakom affischeringen. Det är naturligtvis bra, om någon hjälper till med att sprida partiets budskap, men då får man inte förvanska det.

Jag kan inte se att jag, eller Ronnebypartiet, är emot föreningsverksamhet. Tvärtom, Ronnebypartiet har under den gångna mandatperioden satsat ungefär 40 000 kr av partistödet på sponsring till kommunens föreningar. Det är naturligtvis inte enbart givmildhet. Det gäller för alla partier att synas. Vi ställer inga krav på föreningarna, förutom de vanliga. De skall nämna att Ronnebypartiet sponsrar. Att det finns föreningar, som anser att de inte skall ta emot sponsring från politiska partier, är förståligt, men det får föreningarna själva bestämma.

Som exempel på föreningar, som vi sponsrat, är Listerby IK, där vi har varit huvudsponsor en gång per år vid allsången på Gnistan. Det är den förening, som fått mest. Johannishus SK, Saxemara IF och Backaryd SK har fåt stöd till matchbollar. Ronneby Simsällskap får också ett mindre stöd.

Ett intressant exempel var någon tusenlapp till Missionsförsamlingen i Belganet, till deras kulturverksamhet. Tacksammare mottagare har jag inte mött. ”Gud välsigne Dig, pojk”, utropade pastor Berg när jag mötte honom på stormarknaden.

För min personliga del deltar jag fortfarande i föreningslivet. Jag är revisor i både Ronneby Simsällskap och i Gnistan. Tidigare var jag sekreterare i många år i Eringsboda SK, därtill ordförande i Kolshultsgården i nio år.

Det finns två undantag, då jag inte har ifrågasatt föreningsbidragen. Det ena är stödet till de föreningar, som kallas politiska partier. Där vill Ronnebypartiet att kommunens bidrag skall minska.

Det andra fallet är bidragen till Kallinge Folkets Hus. Det är den förening i kommunen, som får högst lokalbidrag. Är man en så stor bidragstagare, menar jag att kommunen skall kräva ett bokslut som stämmer. Det tillhör grundregeln att ingående balans skall vara lika med utgående balans föregående år, för att ta ett exempel. För 2009 är det ca 60 000 kr, som inte har en rimlig förklaring i bokslutet. Det är orimligt. Fritidsnämndens ordförande, S, vägrar att verkligen ta itu med ärendet.

Sune Håkansson

Ronnebypartiet

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post12

Ronneby blodbad

Kultur och FritidSkapad av Per Ericsson mån, mars 15, 2010 14:12:12

Det har under senaste året framgått att det pågår förberedelser för uppsättning av en sommarteater om Ronneby blodbad. Det är tänkt att framföras på kyrkogården intill Heliga Kors Kyrka.

Ronneby blodbad är en händelse som är ganska okänd i svensk historia trots att det antalet dödade troligen uppgick till mer än 2000 personer under en dag. Det är en god insats som nybildade Ronneby Folkteater gör när man tar upp denna händelse i vår historia. Man utgår från Claes von Rettigs manus från 1980-talet som kommer att omarbetas en del.

Det är mycket som skall klaffa när man tar upp ett sådant ämne i den omfattning det här rör sig om. Drygt 30 skådespelare involveras och åtskilliga fler till andra för föreställningen nödvändiga uppgifter. Föreningen anger i sin ansökan att det rör sig om 69 000 ideellt arbetade timmar.

Nu har ansökan till Ronneby kommun anlänt först i början av mars månad till Biblioteks- och Kulturnämnden. Den lyder på 150 000 kronor. Man hoppas även på ett bidrag om 50 000 kronor från Fritidsnämnden, 200 000 från Region Blekinge och 20 000 från Musik i Blekinge. Initiativet är mycket bra och från Ronnebypartiet tror vi detta kan vara något positivt för Ronneby.

Tyvärr är ansökan i senaste laget för att hinna behandlas på ett ansvarsfullt sätt, inte minst gentemot övriga föreningar som söker anslag till verksamhet, men som avslås. Den är också på ett belopp som vi i Ronnebypartiet ser som väldigt högt för den verksamhet som Biblioteks- och Kulturnämnden driver. Man har t o m i ansökan pekat ut ett särskilt konto att använda som därefter skulle vara i det närmaste förbrukat.

För att inte riskera att föreställningen uteblir utan att ha prövat alla tänkbara möjligheter menar vi att ansökan skall tas över av Kommunstyrelsen som sedan får föra en dialog med de verksamheter som har beröring med evenemanget. Det gäller förutom Kulturenheten och Frittidsenheten även Turistverksamheten, Näringslivsenheten samt skolnämnderna. Kanske ännu fler men detta är vad vi kan se nu. Då är Kommunstyrelsen ett mera rättvist forum att pröva ansökan från Ronneby Folkteater.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post9

Ronnebypartiets valsedel

Val 2010Skapad av Per Ericsson sön, mars 14, 2010 18:37:41

Ronnebypartiet har den 14 mars fastställt sin valsedel för valet 2010. De 15 första namnen är fastställda men den kan komma att kompletteras med ytterligare namn:

1. Sune Håkansson, Johannishus

2. Anna Carlbrant, Ronneby

3. Ola Svensson, Kallinge

4. Maria Passby, Ronneby

5. Per Ericsson, Skönevik

6. Birgitta Larsson, Ronneby

7. Henrick Gyllberg, Ronneby

8. Olle Olsson, Ronneby

9. Peter Lindström, Eringsboda

10. Hjördis Thiel, Sävsjömåla

11. Dan Håkansson, Boahaga

12. Ulla Bergström, Fällö/Kuggeboda

13. Kjell Baum, Belganet

14. Gösta Hagberg, Ronneby

15. Bo Svensson, Ronneby

  • Kommentarer(3)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post8

Illa skött personalpolitik!

Skolorna i Ronneby kommunSkapad av Per Ericsson ons, januari 20, 2010 09:40:32

Skolledningen i Ronneby har varslat ca 25 lärare om uppsägning. Jag ifrågasätter om detta inte är i överkant. Facit säger att i sluttampen blir bara ett fåtal av de varslade verkligen uppsagda.

Dilemmat är att varslen har gett en dålig stämning bland de anställda. Detta hade, till stor del, kunnat undvikas om varslen hade hållit sig på en tredjedels nivå. Kanske är det till och med så att varslen skulle ha inskrängt sig till 2-3 personer. För och Grundskolenämndens ledning borde ha tagit initiativ till att begära tilläggsanslag.

Nu är risken överhängande att det går, mer eller mindre, åt helsike. Utan en motiverad lärarkår blir resultaten därefter.

Sune Håkansson

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post6

Kommentar till BLT

Val 2010Skapad av Per Ericsson tis, januari 19, 2010 16:54:23

Alliansen oense skriver BLT den 19 januari med hänvisning till de tre partiernas svar om remissen avseende organisationsutredningen.

Det bör påpekas att vi inte har försökt att komma överens. Det får anstå tills kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Naturligtvis är det inte säkert, kanske inte ens önskvärt, att vi blir helt överens.

Ronnebypartiets förslag innebär att antalet politiker minskar, mest genom att antalet erättare minskar. Många ersättare har låg närvaro, sannolikt mest därför att de inte kan påverka besluten. Vid färre ersättare kommer många av dem att få tjänstgöra, och de kan bli mer aktiva än hittills. Därtill blir det mindre administration kring möten.

En intressant fråga glömde vi att ta upp på vårt möte. De flesta menade att det var svårt för politkerna att klara av att läsa in såväl barnomsorgen, grunddskolan som gymnasiet. Frågan kan ställas om det inte är lika bra att då också ha två chefstjänstemän.

Sune Håkansson

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post5

Organisationsutredning

Val 2010Skapad av Per Ericsson fre, januari 15, 2010 16:32:45

Ronneby kommun har haft en organisationsutredning. Här återges Ronnebypartiets remissvar till detta:

Ronnebypartiets svar på remissen till Organisationsutredningen

Den mest akuta frågan för beslut avser antal ledamöter i Kommunfullmäktige. Vi föreslår oförändrat antal 49 ledamöter och antal ersättare enligt gällande system.

Allmänna synpunkter

När det gäller kommunens organisation har vi främst koncentrerat våra diskussioner till den politiska organisationen. Vi menar att den politiska organisationen har att främst ägna sig åt frågor som gäller:

· Mål

· Inriktning

· Omfattning

· Kvalitet

Flera ledamöter i olika nämnder upplever att nämnderna ibland ägnar sig åt detaljfrågor. Beredning och verkställighet skall utföras av tjänstemannaorganisationen. Det är t ex inte politikers uppgift att avgöra vem som skall skjuta vildsvin på golfbanan.

Det ankommer på kommunfullmäktige att i reglementena ange tydligt för nämnderna vilka uppgifter de har. Likaså att ovan nämnda fyra kriterier fastställs i budgeten och policydokument. Nämndernas uppgift blir att ytterligare precisera dessa kriterier där inte fullmäktige redan gjort det, samt att fatta beslut i de ärenden som väcks, därtill att svara för den interna kontrollen att deras reglemente och delegationsordning efterlevs.

Fritidspolitikernas förutsättning för sina uppdrags fullgörande

Så gott som samtliga politiker är fritidspolitiker med annan vardaglig sysselsättning. Uppdragen fullgörs vanligen på möten som hålls dagtid med följd att de som förvärvsarbetar får ta ledigt från sina ordinarie jobb. Undantaget från detta är främst Kommunfullmäktige som endast undantagsvis sammanträder dagtid. Det innebär ändå att ledamöter i nämnder m m måste sätta av en hel del fritid för att sätta sig in i de ärenden som behandlas. Till detta finns inte hur mycket tid som helst. Det är dock politikerna som fattar besluten och är ansvariga för dem inför medborgarna. Då är det viktigt att man får möjlighet att sätta sig in i frågorna för att också kunna ta ansvar för de beslut som skall fattas. Detta innebär i sin tur att besluten måste så långt som möjligt delegeras till tjänstemän, särskilda utskott eller ledamot så långt som möjligt, och nämnden skall svara för beslut i principiella frågor. Nämnden har att pröva stickprovsmässigt delegationsbeslut för att tillse att de direktiven för delegationsbeslut följs, d v s utöva sin interna kontroll av verksamheten.

För att dessa kriterier skall fungera måste den verksamhet som varje nämnd handhar vara av sådan art att den kan greppas av en person som är fritidspolitiker. Vi menar att det demokratiska systemet måste ha en allsidig sammansättning och inte främst hämta sina förtroendevalda enbart bland yrkespolitiker, arbetslösa och pensionärer. Även förvärvsarbetande måste ha möjlighet till politisk verksamhet. Detsamma gäller barnfamiljer.

Nämnder och utskott

Ronnebypartiet menar med hänvisning till vad som framförts ovan att nämnder med för spridd verksamhet blir svåra för enskilda förtroendevalda att få grepp om. Om man inför en organisation för nämnder som föreslås i utredningen ser vi flera risker med detta. Detta gäller främst Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Den tänkta utbildningsnämnden kommer att handlägga frågor som rör både 1-åringar och 19-åringar. Det är två vitt skilda saker såväl innehållsmässigt som pedagogiskt. Detsamma gäller den tänkta Socialnämnden som skall handlägga frågor inom såväl äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Det är olika regelverk och behov hos människor.

Ett sätt att komma förbi detta är då att man tillsätter utskott som förebereder frågorna. Risken med detta blir att en liten grupp förbereder och föreslår ett beslut och allt för många som inte haft möjlighet att sätta sig in i detaljerna deltar i beslut de inte har full kontroll på. Vi menar därför att det är bättre att minska antal ledamöter och ersättare i de olika nämnderna. Nackdelen med detta är att de mindre partierna inte alltid får representation i nämnderna. Det räcker emellertid med att se förteckningen över förtroendevalda för att se att flera partier understundom har svårt att rekrytera förtroendevalda, då det förekommer många förtroendevalda har många olika uppdrag. De flesta partier ingår dessutom i någon valteknisk samverkan och har goda möjligheter att få representation i de nämnder som ligger dem närmast.

Vi understryker dock att vi ser det som viktigt att så många partier som möjligt får representation i Kommunstyrelsen, då det är detta organ som har det lagstadgade uppdraget att bereda ärendena och har huvudansvaret för den interna kontrollen. Insynen i Kommunstyrelsen är viktig för att man skall kunna ställa de relevanta kraven på ledamöterna i Kommunfullmäktige när de fattar sina beslut.

Den föreslagna Rekreationsnämnden har vi inget att invända emot.

När det gäller den sammanslagna Miljö- och byggnadsnämnden avvisar vi inte tanken. Idag är det flera ärenden där både de nuvarande nämnderna skall yttra sig innan beslut. Vi ser att klara samordningsfördelar i den politiska delen med en gemensam nämnd.

Vi vill framhålla att en sådan nämnd huvudsakligen ägnar sig åt myndighetsutövning med Miljöbalken och Plan- och Bygglagen som främsta lagrum. Detta är två olika lagrum och ibland kan vissa målkonflikter uppstå. Det är viktigt att man då har förtroendevalda som är medvetna om skillnaden, och vilket lagrum som i första hand skall tillämpas, utan avseende på egna politiska uppfattningar.

Vi vill också peka på frågan om hur många ärenden som måste beslutas av nämnden och inte kan delegeras. Om detta bedöms som så stort att nämnden tvingas sammanträda under hela dagar bör en sammanslagning omprövas.

Vi har inget att erinra mot att Tekniska Nämnden avvecklas, men vi är inte helt överens med utredningen om hur. Utredningen har heller inte lagt något förslag om var trafikfrågorna skall handläggas.

Vi stöder förslaget att överföra Bygg- och Fastighetsenheten till Kommunstyrelsen. Däremot anser vi att man bör pröva att införa en Infrastrukturnämnd som då skall handha Gatufrågor och Trafikfrågor. Till denna nämnd bör man även överväga att överföra VA-frågor och Renhållningsfrågor från Ronneby Miljö- & Teknik då detta är verksamhet som är kraftigt reglerade i lag och där ansvaret enligt vår bedömning inte inom överskådlig framtid kommer att vara föremål för privatisering. Till en infrastrukturnämnd kan man även överväga att överföra elnätet om man inte väljer att avyttra detta. Jämförbart med elnätets framtid är även fjärrvärmenätet och fibernätet. Verksamheten Bredband kan enligt vårt synsätt avyttras. Vi anser med detta synsätt att det skall utredas om bolaget Ronneby Miljö- & Teknik kan avvecklas.

Sammanfattning

Ronnebypartiet anser att

· minskning av antal nämnder skall ske med yttersta försiktighet och endast då nämnderna har sådan liten omfattning att ärenden inte finns för att hålla möten en gång i månaden,

· vår bedömning är då att

o avveckling kan ske av Tekniska Nämnden och Ronneby Miljö- & Teknik genom att

§ Bygg- & Fastighetsenheten överförs till Kommunstyrelsen.

§ Parkenheten övergår i Rekreationsnämnden

§ Verksamheten Bredband avyttras.

§ Elnätet övervägs att avyttras.

§ Övriga verksamheter överförs i en nyinrättad Infrastrukturnämnd

o Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden kan slås ihop

o Fritidsnämnden och Biblioteks- & Kulturnämnden, samt Parkenheten bildar en Rekreationsnämnd.

o Övriga nämnder kvarstår.

· Ingen förändring av kommunens organisation är sådan att den påverkar ABRI och Ronnebyhus i detta läget. Om Miljö- & Teknik försvinner kan Helsobrunnen avvecklas.

· antalet ledamöter i nämnderna och bolagen kan begränsas till 9 ordinarie och 4 ersättare, och att Kommunstyrelsen får 15 ledamöter och 7 ersättare. Överförmyndarnämnden oförändrad.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post4