rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Organisationsutredning

Val 2010Skapad av Per Ericsson fre, januari 15, 2010 16:32:45

Ronneby kommun har haft en organisationsutredning. Här återges Ronnebypartiets remissvar till detta:

Ronnebypartiets svar på remissen till Organisationsutredningen

Den mest akuta frågan för beslut avser antal ledamöter i Kommunfullmäktige. Vi föreslår oförändrat antal 49 ledamöter och antal ersättare enligt gällande system.

Allmänna synpunkter

När det gäller kommunens organisation har vi främst koncentrerat våra diskussioner till den politiska organisationen. Vi menar att den politiska organisationen har att främst ägna sig åt frågor som gäller:

· Mål

· Inriktning

· Omfattning

· Kvalitet

Flera ledamöter i olika nämnder upplever att nämnderna ibland ägnar sig åt detaljfrågor. Beredning och verkställighet skall utföras av tjänstemannaorganisationen. Det är t ex inte politikers uppgift att avgöra vem som skall skjuta vildsvin på golfbanan.

Det ankommer på kommunfullmäktige att i reglementena ange tydligt för nämnderna vilka uppgifter de har. Likaså att ovan nämnda fyra kriterier fastställs i budgeten och policydokument. Nämndernas uppgift blir att ytterligare precisera dessa kriterier där inte fullmäktige redan gjort det, samt att fatta beslut i de ärenden som väcks, därtill att svara för den interna kontrollen att deras reglemente och delegationsordning efterlevs.

Fritidspolitikernas förutsättning för sina uppdrags fullgörande

Så gott som samtliga politiker är fritidspolitiker med annan vardaglig sysselsättning. Uppdragen fullgörs vanligen på möten som hålls dagtid med följd att de som förvärvsarbetar får ta ledigt från sina ordinarie jobb. Undantaget från detta är främst Kommunfullmäktige som endast undantagsvis sammanträder dagtid. Det innebär ändå att ledamöter i nämnder m m måste sätta av en hel del fritid för att sätta sig in i de ärenden som behandlas. Till detta finns inte hur mycket tid som helst. Det är dock politikerna som fattar besluten och är ansvariga för dem inför medborgarna. Då är det viktigt att man får möjlighet att sätta sig in i frågorna för att också kunna ta ansvar för de beslut som skall fattas. Detta innebär i sin tur att besluten måste så långt som möjligt delegeras till tjänstemän, särskilda utskott eller ledamot så långt som möjligt, och nämnden skall svara för beslut i principiella frågor. Nämnden har att pröva stickprovsmässigt delegationsbeslut för att tillse att de direktiven för delegationsbeslut följs, d v s utöva sin interna kontroll av verksamheten.

För att dessa kriterier skall fungera måste den verksamhet som varje nämnd handhar vara av sådan art att den kan greppas av en person som är fritidspolitiker. Vi menar att det demokratiska systemet måste ha en allsidig sammansättning och inte främst hämta sina förtroendevalda enbart bland yrkespolitiker, arbetslösa och pensionärer. Även förvärvsarbetande måste ha möjlighet till politisk verksamhet. Detsamma gäller barnfamiljer.

Nämnder och utskott

Ronnebypartiet menar med hänvisning till vad som framförts ovan att nämnder med för spridd verksamhet blir svåra för enskilda förtroendevalda att få grepp om. Om man inför en organisation för nämnder som föreslås i utredningen ser vi flera risker med detta. Detta gäller främst Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Den tänkta utbildningsnämnden kommer att handlägga frågor som rör både 1-åringar och 19-åringar. Det är två vitt skilda saker såväl innehållsmässigt som pedagogiskt. Detsamma gäller den tänkta Socialnämnden som skall handlägga frågor inom såväl äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Det är olika regelverk och behov hos människor.

Ett sätt att komma förbi detta är då att man tillsätter utskott som förebereder frågorna. Risken med detta blir att en liten grupp förbereder och föreslår ett beslut och allt för många som inte haft möjlighet att sätta sig in i detaljerna deltar i beslut de inte har full kontroll på. Vi menar därför att det är bättre att minska antal ledamöter och ersättare i de olika nämnderna. Nackdelen med detta är att de mindre partierna inte alltid får representation i nämnderna. Det räcker emellertid med att se förteckningen över förtroendevalda för att se att flera partier understundom har svårt att rekrytera förtroendevalda, då det förekommer många förtroendevalda har många olika uppdrag. De flesta partier ingår dessutom i någon valteknisk samverkan och har goda möjligheter att få representation i de nämnder som ligger dem närmast.

Vi understryker dock att vi ser det som viktigt att så många partier som möjligt får representation i Kommunstyrelsen, då det är detta organ som har det lagstadgade uppdraget att bereda ärendena och har huvudansvaret för den interna kontrollen. Insynen i Kommunstyrelsen är viktig för att man skall kunna ställa de relevanta kraven på ledamöterna i Kommunfullmäktige när de fattar sina beslut.

Den föreslagna Rekreationsnämnden har vi inget att invända emot.

När det gäller den sammanslagna Miljö- och byggnadsnämnden avvisar vi inte tanken. Idag är det flera ärenden där både de nuvarande nämnderna skall yttra sig innan beslut. Vi ser att klara samordningsfördelar i den politiska delen med en gemensam nämnd.

Vi vill framhålla att en sådan nämnd huvudsakligen ägnar sig åt myndighetsutövning med Miljöbalken och Plan- och Bygglagen som främsta lagrum. Detta är två olika lagrum och ibland kan vissa målkonflikter uppstå. Det är viktigt att man då har förtroendevalda som är medvetna om skillnaden, och vilket lagrum som i första hand skall tillämpas, utan avseende på egna politiska uppfattningar.

Vi vill också peka på frågan om hur många ärenden som måste beslutas av nämnden och inte kan delegeras. Om detta bedöms som så stort att nämnden tvingas sammanträda under hela dagar bör en sammanslagning omprövas.

Vi har inget att erinra mot att Tekniska Nämnden avvecklas, men vi är inte helt överens med utredningen om hur. Utredningen har heller inte lagt något förslag om var trafikfrågorna skall handläggas.

Vi stöder förslaget att överföra Bygg- och Fastighetsenheten till Kommunstyrelsen. Däremot anser vi att man bör pröva att införa en Infrastrukturnämnd som då skall handha Gatufrågor och Trafikfrågor. Till denna nämnd bör man även överväga att överföra VA-frågor och Renhållningsfrågor från Ronneby Miljö- & Teknik då detta är verksamhet som är kraftigt reglerade i lag och där ansvaret enligt vår bedömning inte inom överskådlig framtid kommer att vara föremål för privatisering. Till en infrastrukturnämnd kan man även överväga att överföra elnätet om man inte väljer att avyttra detta. Jämförbart med elnätets framtid är även fjärrvärmenätet och fibernätet. Verksamheten Bredband kan enligt vårt synsätt avyttras. Vi anser med detta synsätt att det skall utredas om bolaget Ronneby Miljö- & Teknik kan avvecklas.

Sammanfattning

Ronnebypartiet anser att

· minskning av antal nämnder skall ske med yttersta försiktighet och endast då nämnderna har sådan liten omfattning att ärenden inte finns för att hålla möten en gång i månaden,

· vår bedömning är då att

o avveckling kan ske av Tekniska Nämnden och Ronneby Miljö- & Teknik genom att

§ Bygg- & Fastighetsenheten överförs till Kommunstyrelsen.

§ Parkenheten övergår i Rekreationsnämnden

§ Verksamheten Bredband avyttras.

§ Elnätet övervägs att avyttras.

§ Övriga verksamheter överförs i en nyinrättad Infrastrukturnämnd

o Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden kan slås ihop

o Fritidsnämnden och Biblioteks- & Kulturnämnden, samt Parkenheten bildar en Rekreationsnämnd.

o Övriga nämnder kvarstår.

· Ingen förändring av kommunens organisation är sådan att den påverkar ABRI och Ronnebyhus i detta läget. Om Miljö- & Teknik försvinner kan Helsobrunnen avvecklas.

· antalet ledamöter i nämnderna och bolagen kan begränsas till 9 ordinarie och 4 ersättare, och att Kommunstyrelsen får 15 ledamöter och 7 ersättare. Överförmyndarnämnden oförändrad.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post4