rp-bloggen

rp-bloggen

Om rp-bloggen

Ronnebypartiet vill genom rp-bloggen göra det möjligt att kunna lägga in åsikter om utvecklingen av Ronneby kommun och att, för vem som helst, fritt kunna kommentera dessa åsikter.

rp-bloggen är tänkt att vara ett forum för inbjudna bloggare.

Kontakta Ronnebypartiet på www.ronnebypartiet.se om intresse finns att vilja delta och göra egna inlägg på rp-bloggen.

Ronnebypartiets valsedel

Val 2010Skapad av Per Ericsson sön, mars 14, 2010 18:37:41

Ronnebypartiet har den 14 mars fastställt sin valsedel för valet 2010. De 15 första namnen är fastställda men den kan komma att kompletteras med ytterligare namn:

1. Sune Håkansson, Johannishus

2. Anna Carlbrant, Ronneby

3. Ola Svensson, Kallinge

4. Maria Passby, Ronneby

5. Per Ericsson, Skönevik

6. Birgitta Larsson, Ronneby

7. Henrick Gyllberg, Ronneby

8. Olle Olsson, Ronneby

9. Peter Lindström, Eringsboda

10. Hjördis Thiel, Sävsjömåla

11. Dan Håkansson, Boahaga

12. Ulla Bergström, Fällö/Kuggeboda

13. Kjell Baum, Belganet

14. Gösta Hagberg, Ronneby

15. Bo Svensson, Ronneby

  • Kommentarer(3)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post8

Psykiatrisk vårdavdelning behövs

Omsorgen om innevånarnaSkapad av Peter Lindström ons, januari 20, 2010 11:50:43

Det är med sorg i hjärtat jag läser att man nu har flyttat den psykiatriska vårdavdelningen till Karlskrona.
Detta är ett steg tillbaka i utvecklingen!

Det skrivs som om det skulle vara en fördel att en psykavdelning ligger i nära anslutning till Centrallasarettet, Karlskrona (BLT 2010-01-12). Jag anser att nackdelarna är större. Då avstånden ökar minskar benägenheten att vilja hälsa på sina anhöriga och ge dem det stöd de så väl behöver i den svåra situationen av att ha drabbats av psykisk ohälsa. Om det ska bedrivas psykoterapi, skall då terapeuten åka från psykmottagnigningen i Ronneby till Karlskrona? Om anhöriga skall delta i denna terapi får även de åka de tre milen dit. Idén med den sektoriserade psykitrin var just att behandlingen skulle ske i den egna kommunen. Då jag själv arbetat som skötare i Ronnebys öppenvård vet jag att detta skett med stor framgång här, jämfört med många andra kommuner i landet.

Att man nu skall behöva flytta tillbaka avdelningsvården till Karlskrona kan inte ses som annan än ett bakslag för den moderna sektoriserade psykiatrin.
Jag kommer stolt att verka för att vi åter får en psykiatrisk vårdavdelning i Ronneby.
Den vinst man förväntar sig av detta kan lätt bli till förlust genom att människor blir institualiserade och mer vårdkrävande i framtiden då de blir berövade möjligheten till närheten av sina anhöriga och den miljö de är vana att vistas i.

Fd. skötare under 13 år varav 4 år i Ronnebys PS-grupp.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post7

Illa skött personalpolitik!

Skolorna i Ronneby kommunSkapad av Per Ericsson ons, januari 20, 2010 09:40:32

Skolledningen i Ronneby har varslat ca 25 lärare om uppsägning. Jag ifrågasätter om detta inte är i överkant. Facit säger att i sluttampen blir bara ett fåtal av de varslade verkligen uppsagda.

Dilemmat är att varslen har gett en dålig stämning bland de anställda. Detta hade, till stor del, kunnat undvikas om varslen hade hållit sig på en tredjedels nivå. Kanske är det till och med så att varslen skulle ha inskrängt sig till 2-3 personer. För och Grundskolenämndens ledning borde ha tagit initiativ till att begära tilläggsanslag.

Nu är risken överhängande att det går, mer eller mindre, åt helsike. Utan en motiverad lärarkår blir resultaten därefter.

Sune Håkansson

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post6

Kommentar till BLT

Val 2010Skapad av Per Ericsson tis, januari 19, 2010 16:54:23

Alliansen oense skriver BLT den 19 januari med hänvisning till de tre partiernas svar om remissen avseende organisationsutredningen.

Det bör påpekas att vi inte har försökt att komma överens. Det får anstå tills kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Naturligtvis är det inte säkert, kanske inte ens önskvärt, att vi blir helt överens.

Ronnebypartiets förslag innebär att antalet politiker minskar, mest genom att antalet erättare minskar. Många ersättare har låg närvaro, sannolikt mest därför att de inte kan påverka besluten. Vid färre ersättare kommer många av dem att få tjänstgöra, och de kan bli mer aktiva än hittills. Därtill blir det mindre administration kring möten.

En intressant fråga glömde vi att ta upp på vårt möte. De flesta menade att det var svårt för politkerna att klara av att läsa in såväl barnomsorgen, grunddskolan som gymnasiet. Frågan kan ställas om det inte är lika bra att då också ha två chefstjänstemän.

Sune Håkansson

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post5

Organisationsutredning

Val 2010Skapad av Per Ericsson fre, januari 15, 2010 16:32:45

Ronneby kommun har haft en organisationsutredning. Här återges Ronnebypartiets remissvar till detta:

Ronnebypartiets svar på remissen till Organisationsutredningen

Den mest akuta frågan för beslut avser antal ledamöter i Kommunfullmäktige. Vi föreslår oförändrat antal 49 ledamöter och antal ersättare enligt gällande system.

Allmänna synpunkter

När det gäller kommunens organisation har vi främst koncentrerat våra diskussioner till den politiska organisationen. Vi menar att den politiska organisationen har att främst ägna sig åt frågor som gäller:

· Mål

· Inriktning

· Omfattning

· Kvalitet

Flera ledamöter i olika nämnder upplever att nämnderna ibland ägnar sig åt detaljfrågor. Beredning och verkställighet skall utföras av tjänstemannaorganisationen. Det är t ex inte politikers uppgift att avgöra vem som skall skjuta vildsvin på golfbanan.

Det ankommer på kommunfullmäktige att i reglementena ange tydligt för nämnderna vilka uppgifter de har. Likaså att ovan nämnda fyra kriterier fastställs i budgeten och policydokument. Nämndernas uppgift blir att ytterligare precisera dessa kriterier där inte fullmäktige redan gjort det, samt att fatta beslut i de ärenden som väcks, därtill att svara för den interna kontrollen att deras reglemente och delegationsordning efterlevs.

Fritidspolitikernas förutsättning för sina uppdrags fullgörande

Så gott som samtliga politiker är fritidspolitiker med annan vardaglig sysselsättning. Uppdragen fullgörs vanligen på möten som hålls dagtid med följd att de som förvärvsarbetar får ta ledigt från sina ordinarie jobb. Undantaget från detta är främst Kommunfullmäktige som endast undantagsvis sammanträder dagtid. Det innebär ändå att ledamöter i nämnder m m måste sätta av en hel del fritid för att sätta sig in i de ärenden som behandlas. Till detta finns inte hur mycket tid som helst. Det är dock politikerna som fattar besluten och är ansvariga för dem inför medborgarna. Då är det viktigt att man får möjlighet att sätta sig in i frågorna för att också kunna ta ansvar för de beslut som skall fattas. Detta innebär i sin tur att besluten måste så långt som möjligt delegeras till tjänstemän, särskilda utskott eller ledamot så långt som möjligt, och nämnden skall svara för beslut i principiella frågor. Nämnden har att pröva stickprovsmässigt delegationsbeslut för att tillse att de direktiven för delegationsbeslut följs, d v s utöva sin interna kontroll av verksamheten.

För att dessa kriterier skall fungera måste den verksamhet som varje nämnd handhar vara av sådan art att den kan greppas av en person som är fritidspolitiker. Vi menar att det demokratiska systemet måste ha en allsidig sammansättning och inte främst hämta sina förtroendevalda enbart bland yrkespolitiker, arbetslösa och pensionärer. Även förvärvsarbetande måste ha möjlighet till politisk verksamhet. Detsamma gäller barnfamiljer.

Nämnder och utskott

Ronnebypartiet menar med hänvisning till vad som framförts ovan att nämnder med för spridd verksamhet blir svåra för enskilda förtroendevalda att få grepp om. Om man inför en organisation för nämnder som föreslås i utredningen ser vi flera risker med detta. Detta gäller främst Utbildningsnämnden och Socialnämnden. Den tänkta utbildningsnämnden kommer att handlägga frågor som rör både 1-åringar och 19-åringar. Det är två vitt skilda saker såväl innehållsmässigt som pedagogiskt. Detsamma gäller den tänkta Socialnämnden som skall handlägga frågor inom såväl äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. Det är olika regelverk och behov hos människor.

Ett sätt att komma förbi detta är då att man tillsätter utskott som förebereder frågorna. Risken med detta blir att en liten grupp förbereder och föreslår ett beslut och allt för många som inte haft möjlighet att sätta sig in i detaljerna deltar i beslut de inte har full kontroll på. Vi menar därför att det är bättre att minska antal ledamöter och ersättare i de olika nämnderna. Nackdelen med detta är att de mindre partierna inte alltid får representation i nämnderna. Det räcker emellertid med att se förteckningen över förtroendevalda för att se att flera partier understundom har svårt att rekrytera förtroendevalda, då det förekommer många förtroendevalda har många olika uppdrag. De flesta partier ingår dessutom i någon valteknisk samverkan och har goda möjligheter att få representation i de nämnder som ligger dem närmast.

Vi understryker dock att vi ser det som viktigt att så många partier som möjligt får representation i Kommunstyrelsen, då det är detta organ som har det lagstadgade uppdraget att bereda ärendena och har huvudansvaret för den interna kontrollen. Insynen i Kommunstyrelsen är viktig för att man skall kunna ställa de relevanta kraven på ledamöterna i Kommunfullmäktige när de fattar sina beslut.

Den föreslagna Rekreationsnämnden har vi inget att invända emot.

När det gäller den sammanslagna Miljö- och byggnadsnämnden avvisar vi inte tanken. Idag är det flera ärenden där både de nuvarande nämnderna skall yttra sig innan beslut. Vi ser att klara samordningsfördelar i den politiska delen med en gemensam nämnd.

Vi vill framhålla att en sådan nämnd huvudsakligen ägnar sig åt myndighetsutövning med Miljöbalken och Plan- och Bygglagen som främsta lagrum. Detta är två olika lagrum och ibland kan vissa målkonflikter uppstå. Det är viktigt att man då har förtroendevalda som är medvetna om skillnaden, och vilket lagrum som i första hand skall tillämpas, utan avseende på egna politiska uppfattningar.

Vi vill också peka på frågan om hur många ärenden som måste beslutas av nämnden och inte kan delegeras. Om detta bedöms som så stort att nämnden tvingas sammanträda under hela dagar bör en sammanslagning omprövas.

Vi har inget att erinra mot att Tekniska Nämnden avvecklas, men vi är inte helt överens med utredningen om hur. Utredningen har heller inte lagt något förslag om var trafikfrågorna skall handläggas.

Vi stöder förslaget att överföra Bygg- och Fastighetsenheten till Kommunstyrelsen. Däremot anser vi att man bör pröva att införa en Infrastrukturnämnd som då skall handha Gatufrågor och Trafikfrågor. Till denna nämnd bör man även överväga att överföra VA-frågor och Renhållningsfrågor från Ronneby Miljö- & Teknik då detta är verksamhet som är kraftigt reglerade i lag och där ansvaret enligt vår bedömning inte inom överskådlig framtid kommer att vara föremål för privatisering. Till en infrastrukturnämnd kan man även överväga att överföra elnätet om man inte väljer att avyttra detta. Jämförbart med elnätets framtid är även fjärrvärmenätet och fibernätet. Verksamheten Bredband kan enligt vårt synsätt avyttras. Vi anser med detta synsätt att det skall utredas om bolaget Ronneby Miljö- & Teknik kan avvecklas.

Sammanfattning

Ronnebypartiet anser att

· minskning av antal nämnder skall ske med yttersta försiktighet och endast då nämnderna har sådan liten omfattning att ärenden inte finns för att hålla möten en gång i månaden,

· vår bedömning är då att

o avveckling kan ske av Tekniska Nämnden och Ronneby Miljö- & Teknik genom att

§ Bygg- & Fastighetsenheten överförs till Kommunstyrelsen.

§ Parkenheten övergår i Rekreationsnämnden

§ Verksamheten Bredband avyttras.

§ Elnätet övervägs att avyttras.

§ Övriga verksamheter överförs i en nyinrättad Infrastrukturnämnd

o Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden kan slås ihop

o Fritidsnämnden och Biblioteks- & Kulturnämnden, samt Parkenheten bildar en Rekreationsnämnd.

o Övriga nämnder kvarstår.

· Ingen förändring av kommunens organisation är sådan att den påverkar ABRI och Ronnebyhus i detta läget. Om Miljö- & Teknik försvinner kan Helsobrunnen avvecklas.

· antalet ledamöter i nämnderna och bolagen kan begränsas till 9 ordinarie och 4 ersättare, och att Kommunstyrelsen får 15 ledamöter och 7 ersättare. Överförmyndarnämnden oförändrad.

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post4

Utarma inte landsbygden

Skolorna i Ronneby kommunSkapad av Peter Lindström tor, oktober 29, 2009 06:23:21

Jag minns ett möte för 6-7 år sedan i Öljehult där kommunalrådet JanAnders Palmqvist (S) sa att det var över hans döda kropp att det skulle komma friskolor till Ronneby. Idag finns två väl fungerande friskolor i kommunen och kommunalrådet lever ännu.

Senaste tillskottet var en följd av nedläggningen av Bräkne-Hoby högstadium. Stängning av landsortsskolor leder till minskad inflyttning. Redan hårt ansatta näringsidkare får ännu svårare. Affärer och bensinmackar försvinner eller riskerar att försvinna. En utarmad landsbygd utarmar även staden vilket det redan finns tecken på, t ex tomma affärslokaler och minskat befolkningsunderlag.

Ännu en utarmning kan vara förestående. En ny gymnastiksal i Hallabro lovades. Nu riskerar den att tas tillbaka. Sedan bussas barnen till Backaryd. Då riskeras nerläggning av Hallabroskolan. Frånvaron av skola tas som ursäkt att inte gymnastiksal byggs. Räddningskåren går miste om träningslokal. Övriga skattebetalande landsbygdsbor kan inte utnyttja gymnastiksalen på kvällar och helger.

Folkpartiet vill att staten åter skall ta ansvaret för skolan, vilket nog inte vore dumt, med tanke på hur många kommuner som misslyckats med att ge en fullgod undervisning till alla sina elever. Nedläggning av väl fungerande landsortsskolor, och bussa till mindre fungerande skolor i Ronneby och Kallinge kan leda till ökad mobbing med risk för utslagning som följd.

Varför prövas inte bussning från "stökiga" stadsskolor till lugna landsbygdsskolor. "Varför skall våra barn bussas ut på landet, vi har inte valt att bo där", säger stadsföräldrarna. Vårt svar är: "Vi valde att bo (kvar) på landet för det fanns en väl utvecklad samhällsservice på alla områden. Nu har vi i stort sett bara skolan kvar. Låt oss behålla den!"

På Ronnebys landsbygd bor 40 % av kommunens innevånare. 20 % av kommunens företag finns på landsbygden. Många är beroende av att ligga där. Kommunen måste satsa mer på landsbygden än vad som görs idag!

Nu riskeras avskedande av lärare. Som ett led i utarmning av landsbygden. Om detta verkligen är nödvändigt vill jag ge en eloge till Lärarförbundet som insett vikten av att behålla yngre lärare. Deras förslag att komplettera uppsägningar med "omställningsprogram, som möjliggör delpension och andra bra villkor för äldre lärare" (BLT 16/10) är bra. Att följa turordningen och avskeda sist anställda leder till en gammal och stagnerad lärarkår. Vi behöver en mix av gamla erfarna och nyutbildade entusiastiska lärare som för in nya pedagogiska rön i skolan. Att försämra och dra ner på skolans verksamheter är det samma som att inte satsa på kommunens framtid - som att slå undan benen på framtiden. En direkt följd av en utarmad landsbygd.

I BLT 20/10 redovisas kommunernas kostnader per innevånare. Ronneby kommun är näst sämst i länet då det gäller grundskola och gymnasium med 13 006 kr per innevånare där Karlskrona är sämre med 12 166 kr medan riksgenomsnittet är 15 008 kr. Samma sak med förskola/skolbarnomsorg, näst sist med 5 149 kr där Karlskrona satsar 6 170 kr per invånare. I satsningar på äldre- och handikappomsorg ligger Ronneby på sista plats i länet.

Peter Lindström

Ronnebypartist och egen företagare

Eringsboda

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post3

Utarman inte landsbygden

Omsorgen om innevånarnaSkapad av Peter Lindström tor, oktober 29, 2009 06:22:39

Utarman inte landsbygden
Jag minns ett möte för 6-7 år sedan i Öljehult där kommunalrådet JanAnders Palmqvist (S) sa att det var över hans döda kropp att det skulle komma friskolor till Ronneby. Idag finns två väl fungerande friskolor i kommunen och kommunalrådet lever ännu.

Senaste tillskottet var en följd av nedläggningen av Bräkne-Hoby högstadium. Stängning av landsortsskolor leder till minskad inflyttning. Redan hårt ansatta näringsidkare får ännu svårare. Affärer och bensinmackar försvinner eller riskerar att försvinna. En utarmad landsbygd utarmar även staden vilket det redan finns tecken på, t ex tomma affärslokaler och minskat befolkningsunderlag.

Ännu en utarmning kan vara förestående. En ny gymnastiksal i Hallabro lovades. Nu riskerar den att tas tillbaka. Sedan bussas barnen till Backaryd. Då riskeras nerläggning av Hallabroskolan. Frånvaron av skola tas som ursäkt att inte gymnastiksal byggs. Räddningskåren går miste om träningslokal. Övriga skattebetalande landsbygdsbor kan inte utnyttja gymnastiksalen på kvällar och helger.

Folkpartiet vill att staten åter skall ta ansvaret för skolan, vilket nog inte vore dumt, med tanke på hur många kommuner som misslyckats med att ge en fullgod undervisning till alla sina elever. Nedläggning av väl fungerande landsortsskolor, och bussa till mindre fungerande skolor i Ronneby och Kallinge kan leda till ökad mobbing med risk för utslagning som följd.

Varför prövas inte bussning från "stökiga" stadsskolor till lugna landsbygdsskolor. "Varför skall våra barn bussas ut på landet, vi har inte valt att bo där", säger stadsföräldrarna. Vårt svar är: "Vi valde att bo (kvar) på landet för det fanns en väl utvecklad samhällsservice på alla områden. Nu har vi i stort sett bara skolan kvar. Låt oss behålla den!"

På Ronnebys landsbygd bor 40 % av kommunens innevånare. 20 % av kommunens företag finns på landsbygden. Många är beroende av att ligga där. Kommunen måste satsa mer på landsbygden än vad som görs idag!

Nu riskeras avskedande av lärare. Som ett led i utarmning av landsbygden. Om detta verkligen är nödvändigt vill jag ge en eloge till Lärarförbundet som insett vikten av att behålla yngre lärare. Deras förslag att komplettera uppsägningar med "omställningsprogram, som möjliggör delpension och andra bra villkor för äldre lärare" (BLT 16/10) är bra. Att följa turordningen och avskeda sist anställda leder till en gammal och stagnerad lärarkår. Vi behöver en mix av gamla erfarna och nyutbildade entusiastiska lärare som för in nya pedagogiska rön i skolan. Att försämra och dra ner på skolans verksamheter är det samma som att inte satsa på kommunens framtid - som att slå undan benen på framtiden. En direkt följd av en utarmad landsbygd.

I BLT 20/10 redovisas kommunernas kostnader per innevånare. Ronneby kommun är näst sämst i länet då det gäller grundskola och gymnasium med 13 006 kr per innevånare där Karlskrona är sämre med 12 166 kr medan riksgenomsnittet är 15 008 kr. Samma sak med förskola/skolbarnomsorg, näst sist med 5 149 kr där Karlskrona satsar 6 170 kr per invånare. I satsningar på äldre- och handikappomsorg ligger Ronneby på sista plats i länet.

Peter Lindström

Ronnebypartist och egen företagare

Eringsboda

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post2

Utarman inte landsbygden

Norra kommundelarnaSkapad av Peter Lindström tor, oktober 29, 2009 06:21:07

Jag minns ett möte för 6-7 år sedan i Öljehult där kommunalrådet JanAnders Palmqvist (S) sa att det var över hans döda kropp att det skulle komma friskolor till Ronneby. Idag finns två väl fungerande friskolor i kommunen och kommunalrådet lever ännu.

Senaste tillskottet var en följd av nedläggningen av Bräkne-Hoby högstadium. Stängning av landsortsskolor leder till minskad inflyttning. Redan hårt ansatta näringsidkare får ännu svårare. Affärer och bensinmackar försvinner eller riskerar att försvinna. En utarmad landsbygd utarmar även staden vilket det redan finns tecken på, t ex tomma affärslokaler och minskat befolkningsunderlag.

Ännu en utarmning kan vara förestående. En ny gymnastiksal i Hallabro lovades. Nu riskerar den att tas tillbaka. Sedan bussas barnen till Backaryd. Då riskeras nerläggning av Hallabroskolan. Frånvaron av skola tas som ursäkt att inte gymnastiksal byggs. Räddningskåren går miste om träningslokal. Övriga skattebetalande landsbygdsbor kan inte utnyttja gymnastiksalen på kvällar och helger.

Folkpartiet vill att staten åter skall ta ansvaret för skolan, vilket nog inte vore dumt, med tanke på hur många kommuner som misslyckats med att ge en fullgod undervisning till alla sina elever. Nedläggning av väl fungerande landsortsskolor, och bussa till mindre fungerande skolor i Ronneby och Kallinge kan leda till ökad mobbing med risk för utslagning som följd.

Varför prövas inte bussning från "stökiga" stadsskolor till lugna landsbygdsskolor. "Varför skall våra barn bussas ut på landet, vi har inte valt att bo där", säger stadsföräldrarna. Vårt svar är: "Vi valde att bo (kvar) på landet för det fanns en väl utvecklad samhällsservice på alla områden. Nu har vi i stort sett bara skolan kvar. Låt oss behålla den!"

På Ronnebys landsbygd bor 40 % av kommunens innevånare. 20 % av kommunens företag finns på landsbygden. Många är beroende av att ligga där. Kommunen måste satsa mer på landsbygden än vad som görs idag!

Nu riskeras avskedande av lärare. Som ett led i utarmning av landsbygden. Om detta verkligen är nödvändigt vill jag ge en eloge till Lärarförbundet som insett vikten av att behålla yngre lärare. Deras förslag att komplettera uppsägningar med "omställningsprogram, som möjliggör delpension och andra bra villkor för äldre lärare" (BLT 16/10) är bra. Att följa turordningen och avskeda sist anställda leder till en gammal och stagnerad lärarkår. Vi behöver en mix av gamla erfarna och nyutbildade entusiastiska lärare som för in nya pedagogiska rön i skolan. Att försämra och dra ner på skolans verksamheter är det samma som att inte satsa på kommunens framtid - som att slå undan benen på framtiden. En direkt följd av en utarmad landsbygd.

I BLT 20/10 redovisas kommunernas kostnader per innevånare. Ronneby kommun är näst sämst i länet då det gäller grundskola och gymnasium med 13 006 kr per innevånare där Karlskrona är sämre med 12 166 kr medan riksgenomsnittet är 15 008 kr. Samma sak med förskola/skolbarnomsorg, näst sist med 5 149 kr där Karlskrona satsar 6 170 kr per invånare. I satsningar på äldre- och handikappomsorg ligger Ronneby på sista plats i länet.

Peter Lindström

Ronnebypartist och egen företagare

Eringsboda

  • Kommentarer(0)//rp-bloggen.ronnebypartiet.se/#post1
« FöregåendeNästa »